5. Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning

För att veta om insatsen hjälpt patienten att nå sin målsättning, görs en uppföljning. Här värderas även eventuellt ytterligare uppföljningsbehov samt kvarvarande risker.

Läs mer i uppföljningsdokument

Nedanstående modell kan utgöra stöd för professionen att ta beslut om uppföljningsbehov av insatser/hjälpmedel.


A

Analys av insatser – funktion och nytta utifrån uppsatta mål

1. Funktion och nytta är uppnått enligt uppsatta mål.

2. Osäkerhet gällande insatsens framtida funktion och nytta finns*

3. Ytterligare instruktion/träning krävs för att nyttan ska kunna ses*

*Behov av uppföljning finns eller kan finnas, se nedan.


B

Analys av risk med insatser utifrån användning och hantering (Riskanalys 3)

1. Sannolikt ingen risk för tillbud eller skada

2. Viss risk för tillbud eller skada*

3. Betydande risk för tillbud eller skada*

*Behov av uppföljning finns eller kan finnas, se nedan.


Patienten/närstående och eventuellt personal informeras alltid om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov.

Analysnivå a1 och b1

Inget fortsatt uppföljningsbehov finns.

Då båda analysdelarna faller under punkt 1 ska information ges till patienten/närstående och eventuellt personal om vart man vänder sig vid förändrat/förnyat behov.

Om man bedömer att patient/närstående är kapabel att förstå och ta till sig given information avslutas insatsen/hjälpmedelsärendet.

Ingen överrapportering görs till annan vårdgivare.

Analysnivå a1/a2 och/eller b2

Uppföljningsbehov kan finnas.

Vid analys enligt nivå A1/A2 och B2 ska förskrivaren vara observant på behov av återkommande uppföljning och ta ställning till när det i så fall bör ske.

Vid uppföljningsbehov sker överrapportering till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Analysnivå a3 och/eller b3

Uppföljningsbehov finns alltid.

Vid analys enligt nivå a3 och/eller b3 ska förskrivaren alltid planera för återkommande uppföljning och med vilken frekvens det bör sker.

Överrapportering görs till annan vårdgivare, om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Utvärdering av mål, effekt av och nytta med insatsen

I samråd med patienten får hen skatta insatsens effekt och nytta i förhållande till målformuleringen.


Förbättring

0. Ingen – Har gett ingen eller obetydlig förbättring avseende aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion

1. Liten – Har gett liten förbättring avseende aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion

2. Måttlig – Har gett måttlig förbättring avseende aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion

3. Stor – Har gett stor förbättring avseende aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion

4. Total – Har gett total förbättring avseende aktivitet, delaktighet eller kroppsfunktion


Sidansvarig

Mia Svensson Burghard

Strateg