2024-05-13

Möten mellan brobyggare: Att samverka och lära tillsammans i praktik och forskning

En reflektion från NORALF-konferensen vid Göteborgs universitet 2024 och en inbjudan till en skånsk samverkansarena för samlärande och vetenskapligt förhållningssätt.

Vad ser vi i praktiken? Hur möts forskning och utbildning? Nyss hemkommen från två dagars intressant dialogkonferens NORALF 2024! NORALF är en nordisk konferens för aktionslärande och aktionsforskning om utbildning. Den arrangerades i år för trettonde gången!  Konferensen samlar forskare och yrkesverksamma för både presentationer och dialoger kring  pågående och avslutade aktionsforskningsprojekt och samarbeten. I den här texten återger jag något från utvalda presentationer och dialoger och återkopplar med några reflektioner från dagarna och arbetet vidare med praktik och forskning. Sist finns också en inbjudan till en skånsk arena för samlärande och vetenskapligt förhållningssätt. Låt oss mötas och arbeta på många mötesplatser för brobyggare!

Ulf Blossing, professor vid Göteborgs universitet, inledde NORALF-konferensen kring bland annat begreppet barnism: Hur ser vi på barnet i dagens skola och i dagens skoldebatt? Hur bygger vi utbildning och organiserar för lärande genom och med det kompetenta barnet? Blossing ställde frågan om varför elevens röst inte har större utrymme i skolverksamheten och problematiserade kring det.

Också Erik Andersson, docent på Göteborgs universitet, presenterade under dagen. Andersson gav ett kritiskt perspektiv på elevers och  ungas möjlighet till  demokratisk delaktighet och utrymme i demokratiska processer och lärande i skola. Hur skapas utrymme och hur bygger vi undervisning och lärande genom barns och ungas delaktighet?

Jaana Nehez, Åsa Hirsch och Anki Wennergren, docenter vid Högskolan Halmstad respektive Göteborgs universitet presenterade ett praktiknära forskningsprojekt. De beskrev och problematiserade kring utvecklingsarbete och samverkansforskning och aktionsforskning i kollegialt lärande om professionellt yrkeskunnande. Hur kan vi arbeta med didaktisk utveckling av undervisning inom förskola? Hur utvecklas en professionell identitet?

Helena Pedersen, docent vid Göteborgs universitet, var också hon en presentatör under de två dagarna. I sin presentation problematiserade hon kring ett forskningsetiskt dilemma. Hur hanterar forskare oväntade etiska frågor som kan uppstå i praktiknära pedagogisk forskning med kritisk ansats? Var ligger en forskares solidaritet och hur förhåller man sig till sin undersökning, sin data och det kontextberoende sammanhanget?

Theodora Salti, doktorand vid Göteborgs universitet, presenterade sitt avhandlingsarbete om drama som en del i lärandet. Hur skapas förutsättningar för lekfullhet och motivation genom användandet av drama i undervisning?

NORALF-konferensen bygger på ett aktivt deltagande för både presentatörer och deltagare och är en mötesplats för yrkesverksamma och forskare. I de olika dialoggrupperna gavs utrymme för samtal och diskussioner utifrån presentationerna. Också I de mindre parallella dialoggrupperna erbjöds både presentationer från lärare och forskare om olika aktionsforskningsarbeten samt presentationer om möjliga kommande forskningsprojekt. Det är en intressant och givande form med dialoggrupper: mötesform för att försöka främja samtal på lika villkor både för profession och forskare.

Några reflektioner och frågor efter dagarna: Hur utvecklar vi lärandet om lärande vidare? Hur forskar vi tillsammans? Vad utgör likvärdighet och hur bygger vi det i forskning och genom forskning? Vilka föreställningar finns om kunskapen i skola idag och hur lyfter vi fram olika exempel och visar på mångfalden? Vilka organisatoriska förutsättningar och traditioner är medskapare av hur undervisning och utveckling av undervisning konstrueras? Hur bygger vi vidare vår analys i varje skola och i varje förskola?

Vidare funderingar: Vi är och ska inte vara metoder och enkla lösningar för varandra. Vi ska inte vara modeller och system som kan appliceras. Vi ska vara varandras kritiska och stödjande röst och bollplank. Och ge utrymme i samtalet för att vara någon annans horisont: Vad händer med synen på undervisning om vi sätter det i perspektiv med något annat? NORALF-konferensen och andra mötesplatser för praktik och forskning kan ge utrymme för just möjligheten till perspektiv.

Vad i din organisation och ditt klassrum finns inte i mitt och vad finns? Hur vet du det? Varför och vad är det egentligen vi vill få fatt på och komma vidare med? Som praktiker? Som forskare? Hur kan vi bidra med våra unika kompetenser?

Vi behöver också fundera på vad vi vill veta. Vad är vårt kritiska fokus och vilken är vår analys? Vi ska aldrig samla in material för materialets skull utan för att vi faktiskt har en fundering: Vad är det som inte fungerar och fungerar i våra möten/i vår undervisning/ på vår skola/förskola? Vad är det som eleven tar med sig ut ur salen den fredagseftermiddagen och varför? Vad är det för fråga jag antagligen behöver krympa ner för att få svar på och varför ser svaret ut så här? Det behöver vi påminna oss om och hjälpas åt med: Lärare, elever och forskare tillsammans. Det är inte enkelt men det är väl värt det för alla våra barn och elever.

FoU Skola tackar för en intressant och samtalande konferens i dialogmöten mellan praktik och forskning! Vidare vill vi skicka med en uppmaning till alla lärare, rektorer, förskollärare: Håll utkik efter nästa NORALF -konferens! Forskning och praktik behöver många möten med en bred representation från både praktiker inom utbildning och forskare inom lärosäte!

Sist men inte minst vill jag så här i text om praktik och forskning också slå ett slag för en annan mötesplats för praktik, analys, forskningsperspektiv: Den 6 mars 2025 anordnar vi Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025!
Skolutvecklingskonferensen hålls den här gången i Svedala och det är den femte i ordningen!

Mötesplatsen vänder sig till forsknings- och utvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill ha stöd i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, att sätta ord på det man gör och diskutera det med andra. Vårt mål är att vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats! Ansökan om att få presentera är öppen sedan tidigt i våras! Läs mer om hur du ansöker här och hoppas att vi ses i Svedala i mars 2025!

Var med och dela och problematisera! Arbeta vidare med att vara brobyggare mellan praktik och forskning!  Samarbeta, samverka, analysera och lär vidare!

Malin Bardenstam
Vetenskaplig ledare FoU Skola
Skånes Kommuner


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare