2023-06-19

Sommarhälsning från FoU Skola

Läsåret har nått sitt slut och på skolor och förskolor avrundar man nu vårterminen. I skolkorridorer ekar det märkbart och märkligt tomt i det som nyss var välfyllda, sorlande rum med elever. På förskolan har man samlats för sommarfest och sommarfirande. Nu stundar eftertanke och gemensam avrundning av läsåret för alla inom utbildning. Därefter kan sommarledigheten ta vid.

Också på FoU Skola närmar det sig sommar. I det här inlägget summerar jag läsåret som gått och blickar framåt mot ett nytt.

FoU skolas seminarieserie Leda på vetenskaplig grund

FoU Skola anordnar varje läsår fyra seminarier inom temaområden som är aktuella för utbildning. Seminarierna vänder sig till alla inom förskola och skola som arbetar med skolutveckling, analys och organisering av utbildning. Syftet med seminarierna är att vara en mötesplats för flera olika professioner inom utbildning och en mötesplats som kan ge vetenskaplig grund och förankring till det egna utvecklingsarbetet. Det är en lärande mötesplats där du som skolchef, rektor, lektor eller förstelärare, processledare eller annan profession inom utbildning kan lära tillsammans kring aktuella tema för utbildning. Seminarierna hålls på plats i Malmö men filmas också för möjlighet att du och ditt lärarlag, din rektorsgrupp eller utvecklingsgrupp ska kunna se föreläsningen tillsammans på distans.

Till vårens första seminarium välkomnade vi fil dr Thomas Blom från Karlstads universitet. Utifrån sin forskning och avhandling Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektors vardagsarbete problematiserade och diskuterade Blom begreppet tillit i skolorganisationen och de möjligheter och utmaningar det skapar utifrån det han sett i sin forskning i skola. Hur ser lärare och rektor på tillitsbegreppet? Hur uppfattas och konstrueras tillit i en organisation? Hur är balansen mellan kontroll och tillit och vad uppfattas som en välfungerande tillitsfull organisation? Dessa var bland annat frågor som diskuterades på marsseminariet denna vår. Till vårens andra seminarium välkomnade vi fil dr Håkan Eilard att diskutera och problematisera utifrån rubriken Ledares roll och ansvar. Hur skapas rektors friutrymme och ledningsansvar i förhållande till den statliga styrningen? Hur inverkar tillsynsaktioner i styrkedjan? Hur agerar huvudmannen inför hot om vite? Och vad är bakgrunden till att staten under 2000-talet valt att förstärka kontrollen av skolan med hjälp av skärpt tillsyn och fler sanktioner? Dessa var bland annat frågor som diskuterades på majseminariet denna vår.

I höst fortsätter våra seminarier! I september välkomnar vi professor Michael Tengberg att föreläsa utifrån begreppet undervisningskvalitet. Vad är det? Vad kan vi fånga? Hur görs det och hur kan det göras? Utifrån Tengbergs och hans medforskares frågeställningar beskriver och problematiserar han begreppet undervisningskvalitet. Han ger också exempel utifrån sin forskning om undervisning i svenska klassrum. Redan nu kan du anmäla dig till seminariet. Läs mer om seminariet och anmäl dig här: FoU Skolas seminarieserie ”Leda på vetenskaplig grund”: Undervisningskvalitet

Höstens andra seminarium äger rum i november. Då välkomnar vi fil dr Anette Olin från Göteborgs universitet att föreläsa och problematisera utifrån rubriken ”Möjligheter och utmaningar i arbetet med utbildning på vetenskaplig grund”. Olin kommer under sitt seminarium att föreläsa och problematisera utifrån flera av sina forskningsstudier om mötet praktik och forskning. Redan nu kan du anmäla dig till seminariet.. Läs mer om seminariet och anmäl dig här: FoU Skolas seminarieserie ”Leda på vetenskaplig grund”: Praktik och forskning – möjligheter och utmaningar i arbetet med utbildning på vetenskaplig grund

FoU Skolas tre regionala rektorsnätverk Inom FoU Skola finns tre regionala rektorsnätverk. Vi har skrivit om dem tidigare här FoU Skolas rektorsnätverk fortsätter. Också under läsåret 23/24 fortsätter våra regionala rektorsnätverk! Är du rektor inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller Komvux så finns ett rektorsnätverk för just din skolform. FoU Skolas regionala rektorsnätverk riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från hela Skåne. Nätverkens struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Läs mer om varje regionalt rektorsnätverk nedan.

Deltagare i nätverket

FoU Skolas regionala rektorsnätverk

FoU Skolas regionala rektorsnätverk är FoU Skolas äldsta. Det vänder sig till rektorer inom grundskola och gymnasieskola samt Komvux. Under vårterminen har nätverket haft två nätverksträffar. Temat för dessa har varit Leda med tillit samt Styra och leda-forskningsperspektiv på rektors ledarskap.

Nätverket fortsätter till hösten! Det är glädjande många rektorer från hela Skåne som redan anmält sig! Många fortsätter sedan tidigare men andra är också helt nya i nätverket. Temat för höstens två träffar kommer att vara undervisningskvalitet samt möjligheter och utmaningar att organisera och samverka kring praktik och forskning. Föreläsningen är en vinkling av seminariet med ett större fokus på rektors roll och aktuell forskning om ledarskap i relation till de teman som erbjuds. Är du rektor och vill veta mera och vara med i nätverket? Läs mer och anmäl dig senast den 7 augusti här: FoU Skolas rektorsnätverk läsåret 2023/24

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola vänder sig till rektorer inom anpassad skola. Under våren har vi haft två träffar med inbjudna forskare som presenterat och diskuterat aktuella teman för rektorer inom anpassad skola. I februari välkomnade vi fil dr Nina Klang att diskutera och problematisera utifrån sin forskning utifrån rubriken: Att planera, bedöma och utvärdera i ämnen och ämnesområden inom anpassad grundskola och gymnasieskola och under majträffen föreläste professor Daniel Östlund utifrån rubriken Att leda och organisera undervisning för elever med IF ur ett internationellt forskningsperspektiv. Till terminens första träff välkomnar vi Kamilla Klefbeck att föreläsa och problematisera utifrån rubriken: Att leda lärares professionella lärande inom anpassad skola. Under senhösten välkomnar vi därefter professor Daniel Östlund att återvända till rektorsnätverket för att föreläsa och problematisera utifrån rubriken: Att leda för kvalitet. Utmaningar och möjligheter. Under seminariet kommer Östlund att problematisera kring begreppet kvalitet och ge olika forskningsperspektiv på arbetet med kvalitet och utveckling inom anpassad skola. Är du rektor och vill veta mera om nätverket? Läs mer och anmäl dig senast den 7 augusti här: FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola läsåret 2023/24

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola vänder sig till rektorer inom förskola och är vårt nyaste nätverk. Under vårterminen har vi välkomnat forskare som utifrån sina forskningsperspektiv diskuterat och problematiserat utmaningar som är specifika för förskola och för rektorer inom förskola. Till vårens första träff välkomnade vi fil.dr Bim Riddarsporre att föreläsa och problematisera utifrån rubriken: Ansvara för undervisning i förskola: rektors kommunikativa ledarskap i en mångkulturell miljö. Till vårens andra träff välkomnade vi fil dr Elisabeth Åsén Nordström att föreläsa och problematisera utifrån rubriken: Leda kollegialt lärande i förskola; Vad, hur, varför?

Den 25 september ses vi igen i nätverket! Då välkomnar vi fil.dr Michael Jensen att diskutera och problematisera utifrån rubriken: Rektor i förskolan: Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling. Till höstens andra träff välkomnar vi Fil dr Ann-Christine Vallberg Roth att föreläsa utifrån rubriken: Pröva flerstämmig undervisning-exempel, möjligheter och utmaningar i att leda och utveckla undervisning Vill du veta mera om vårt regionala rektorsnätverk för förskola? Gå in och läs mer och anmäl dig senast den 7 augusti här: FoU Skolas rektorsnätverk för förskola läsåret 2023/24

FoU Skolas konferenser under våren 2023

Våren har varit en hektisk, energirik och lärande tid här på FoU Skola! Vi anordnade denna vår två konferenser. Läs mer om både förskolans digitala konferens samt vår stora Lärarnas skolutvecklingskonferens nedan:

Kvalitet i förskola

I januari sågs vi med representanter från hela Skåne i en digital konferens med rubriken: Kvalitet i förskola. Kvalitet är ett svårfångat begrepp och inte självklart att fylla. Inledde gjorde professor Sven Persson med en intressant och problematiserande föreläsning om betydelsen av kvalitet och utmaningen hur vi arbetar med den inom utbildning i förskolan. Hur mäter vi kvalitet och vad mäter vi egentligen när vi gör det? Finns det fler sätt att utveckla undervisning i förskolan och hur kan vi finna fler innebörder i begreppet kvalitet? Dagen fortsatte med intressanta och utvecklande gruppsamtal med samtalsledare utifrån texter som grupperna förberett inför konferensen. I gruppsamtalen fortsatte arbetet och lärande om kvalitet och diskussioner om hur vi arbetar vidare inom förskola med att analysera och utveckla för detsamma. Det var en givande digital dag och många synvinklar fick plats i diskussionerna! Dagen avslutades med en paneldiskussion utifrån utmaningar och möjligheter kring arbetet vidare om kvalitet i förskola.

Deltagare på konferensen

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Landskrona!

Den 23 mars ägde Lärarnas skolutvecklingskonferens i Landskrona rum. Konferensen välkomnade 250 deltagare och var helt fullsatt! 34 bidrag från hela Skåne presenterade och diskuterade utifrån sina utvecklingsarbeten. Det var en givande, lärande och energigivande dag men många exempel på utvecklingsarbete som pågår runt om i Skåne. Jag vill passa på att än en gång tacka alla som på olika sätt bidrog till konferensen! Tack både arbetsgrupp och Landskrona stad som gjorde denna konferens möjlig att arrangera! Ett extra stort tack till alla presentatörer som ansökte och förberedde samt presenterade på årets konferens! Tack till alla elevvärdar för er insats under konferensen! Tack alla moderatorer för era frågor och arbete med att lyfta och problematisera de presentationer som ägde rum denna dag. Tack alla ni som deltog med frågor och diskussioner på konferensens alla sessioner! Tack keynoteföreläsare för er inledning och avslutning av dagen och för de tankar ni skickade vidare till alla oss som var med! Det var verkligen en energigivande dag som gav mycket kraft att arbeta vidare med lärande om lärande och utbildning på vetenskaplig grund!

Det kommande läsårets konferenser och mötesplatser

FoU Skolas arbete att skapa mötesplatser för utbildning på vetenskaplig grund och samverkan inom Skåne fortsätter. Bland annat är vi igång med arbetet efter Lärarnas skolutvecklingskonferens 23. Vi planerar också för en höstkonferens kring VFU och möte akademi och utbildning. Läs mer om arbetet vidare med Lärarnas skolutvecklingskonferens och vår kommande samverkanskonferens inom VFU nedan.

Syntes24

Lärarnas skolutvecklingskonferens ska vara en tänkande och analyserande plats. Den ska skapa utrymme för analys av undervisning men också utrymme för att ta tanken vidare och fördjupa analysen för de som vill och ser möjlighet i sin egen verksamhet. Detta gäller både för deltagare och presentatörer. Hur tar du med dig kunskapen till din egen verksamhet? Hur delar du och arbetar vidare med det du tagit del av på konferensen i din egen verksamhet? Ett sätt är att ta del av de arbete som inletts nu under senvåren. Alla de som presenterar på konferensen får möjlighet att skriva en fördjupande analyserande artikel utifrån sitt utvecklingsarbete. Under skrivprocessen handleds de av skrivstödjare med stor erfarenhet av utvecklingsskrivande. Alla skrivstödjare har också forskarutbildning och fungerar som bollplank och stöd i skrivandet av den analyserande artikeln.

Under hösten fortsätter arbetet med artiklarna för alla de skribenter som är med och skriver. Vi kommer anordna en träff för skribenter att läsa varandras texter och möjlighet att inte bara få feedback från sin egen skrivstödjare utan också möjlighet för en fördjupande diskussion om varje text tillsammans med både andra skribenter och andra skrivstödjare.

Vid årsskiftet 23/24 kommer texterna att vara klara och gå i tryck! Du kommer då kunna ta del av texterna både digitalt och via skrift. Den 6 mars 2024 anordnar vi en release för texterna i samarbete med Svedala som också är värd för nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025!

Releasen av Syntes i mars är också startskottet för arbetet vidare mot nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens som äger rum i mars 2025. Vill du läsa mera om Syntes och om Lärarnas skolutvecklingskonferens? Läs mer här: Syntes – Lärarnas skolutvecklingskonferens

Samverkanskonferens om VFU inom grundskola och gymnasieskola

Den 28 september möts vi också för en samverkanskonferens om verksamhetsförlagd utbildning. Dagen inleds med en föreläsning av professor Anders Arnkvist utifrån rubriken: Den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningen. En mötesplats med många förhoppningar och utmaningar.

Konferensen vänder sig till rektorer och VFU-samordnare inom kommunal och fristående huvudman inom Skåne. På konferensen finns också representanter för akademi. Tillsammans har vi möjlighet att mötas och diskutera möjligheter och utmaningar för vidare samverkan om VFU samt ta del av aktuell forskning om VFU-arbetet i Sverige. Till konferensen är ett hundratal deltagare från hela Skåne anmälda och tanken med dagen är att det gemensamma arbetet vi gör där också ska tas vidare och bearbetas liknande det för ULF Dialog. Vilka lärdomar tar vi med oss och hur kan vi regionalt arbeta vidare med dem? Vi ser fram emot en heldag med diskussioner och lärande kring möjligheter och utmaningar i samverkan om VFU inom grundskola och gymnasieskola.

Vem är den där ULF?: Att arbeta och samverka om utveckling, lärande och forskning

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Under 2021 förlängdes försöksverksamheten till 2024 som en övergång till en permanent verksamhet från och med 2025. Syftet med försöksverksamheten är och har varit att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Läs mer om det nationella arbetet med ULF här: Om ULF-avtal. Inom FoU Skola och Skånes Kommuner finns en regional samordningsgrupp för ULF. I denna finns företrädare för både akademi och huvudmän i regionen. Syftet med arbetet inom gruppen är att samla och sprida kunskap från försöksverksamheten ULF i regionen samt fungera som ett forum för regional diskussion kring kommunernas och lärosätenas behov, utmaningar och möjligheter i relation till försöksverksamheten.

Under hösten 2022 anordnades konferensen ULF Dialog; en mötesplats för huvudmän och akademi att diskutera ULF-samverkan. Arbetet med att sammanställa materialet från denna konferens har fortgått under våren. Utifrån sammanställningen kommer gruppen att arbeta vidare med ett antal frågor kommande läsår. Gruppen kommer också, utifrån den nya nodindelningen, att utökas under hösten för att arbetet mellan akademi och huvudmän inom Skåne ska kunna fortsätta och spegla utvecklingen av ULF nationellt. Läs mer om vårt arbete här: Utbildning, lärande och forskning (ULF)

Tack för det här läsåret!

Som vetenskaplig ledare på FoU Skola har jag förmånen att möta många inom utbildning. Jag träffar alla er som presenterar på Lärarnas skolutvecklingskonferens och imponeras av ert utvecklingsarbete och gläds över mötet som sker när ni presenterar och diskuterar vidare med andra på samma seminarium! Jag möter rektorer från alla skolformer på FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Jag uppskattar att diskutera forskning och ledarskap så återkommande med er och lära och arbeta tillsammans med er i Skåne! Jag möter skolchefer, förvaltningschefer, utvecklingsledare, forskare, lektorer, strateger inom utbildning som energiskt och återkommande diskuterar, analyserar, beforskar, planerar och arbetar mycket hårt för skola och förskola. Tack för era samtal, problematiseringar och diskussioner om utbildning!

Jag tar med mig väldigt många saker från läsåret! Tillsammans har vi har skapat möjlighet för möten och diskussioner om utbildning och utbildning på vetenskaplig grund. Tillsammans har vi läst och diskuterat texter och föreläsning inom rektorsnätverk och på seminarier. I arbetet med ULF följer vi nu utvecklingen vidare! Hur arbetar vi vidare inom Skåne med en sydlig nod inom akademin? Hur utvecklar vi vidare de redan existerande samverkansmodellerna? Hur kan vi hjälpas åt att dela den kunskap som finns inom ULF idag? Hur kan huvudmän fortsätta att samverka för att dela utvecklingsarbete och vad krävs av huvudman och akademi för att detta ska utvecklas vidare? Materialet från den ULF Dialog som vi möttes kring i höstas finns det anledning att komma tillbaka till och arbeta vidare med gemensamt. På konferenser och mötesplatser har vi fått möjlighet att stanna upp vid en utmaning och möjlighet inom utbildning. Genom föreläsningar och fördjupande diskussioner med inbjudna forskare och representanter från olika kommuner, förskolor och skolor har vi kunnat arbeta vidare med lärande om undervisning och utbildning och ledarskap av densamma.

En stark glädje och energi dröjer sig också kvar sedan Lärarnas skolutvecklingskonferens: Det pågår ständigt lärande i skola och förskola. Ni imponerar! Mycket har hänt med utvecklingsarbete inom förskola och skola genom åren. Vi har blivit bättre på att ställa mer avgränsade frågor och fått en större erfarenhet och möjlighet att hitta andra exempel från skola och förskola. Det bådar gott för vidare arbete med analys och utveckling av undervisning. Det arbetar vi vidare med!

Nu stundar snart sommarlov. Ta med er all den kunskap som ni förvärvat från året som gått! Ge er själva tiden för att reflektera på egen hand och analysera därefter tillsammans vad som hänt under året: Vad tar vi med oss? Vad bär vi vidare? Nedteckna och sammanställ innan hägrande sommarledighet och vila.

När ni återvänder i höst finns det ni samlat innan sommaren kvar. Det är ett material gjort för skolstart: Hur kan grupper skapas för att göra en fördjupande analys? Vad och vilka kan vi ta hjälp av? Vilken kunskap äger vi redan? Vilka frågor är centrala i det utvecklingsarbete som pågår och vilka kan vi släppa? Vilka nya samarbeten kan det vara läge att inleda eller för den delen avsluta för ett analysarbete vidare?: Hur skapar vi förutsättningar för lärares och rektorers fortsatta lärande? Söker ni fler frågor som stöd i ert arbete så ta gärna del av FoU Skolas senaste blogginlägg om en lärande organisation. I texten refererar jag bland annat till både Ifous och Skolforskningsinstitutets intressanta sammanställningar utifrån sina studier av lärande om lärande. I texten finns också många andra intressanta lästips och perspektiv på lärande. Läs blogginlägget via länken: Att fånga ett undervisningsskede. Att utveckla lärande. Att bygga vidare i en lärande organisation

Ett läsår är till ända. Igen. Det har varit ett hektiskt, energigivande, lärande, samverkande, utmanande, utvecklande och roligt läsår!

En riktigt skön sommar önskar FoU Skola! Jag ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med er under nästa läsår!

Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare, FoU Skola, Skånes Kommuner


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare