2023-08-18

Ett nytt läsår med FoU Skola. Välkomna tillbaka till en ny hösttermin!

Augusti och ett nytt läsår! När jag började som vetenskaplig ledare på FoU Skola för två år sedan skrev jag bland annat i mitt första blogginlägg om min uppskattning av skolans rytm genom läsår och sommarvila.

Jag uppskattar fortfarande rytmen den ger! Det är något mycket hoppfullt och möjliggörande i en läsårsstart: Alla barn och elever som äntligen åter fyller korridorer, kapprum och lektionssalar, möjligheten i att ta med sig de kunskaper som samlades in om vad som fungerade väl och bygga vidare på dem, möjligheten att starta tillsammans och analysera och arbeta vidare med det som inte fungerade så bra. Det är något visst med läsårsstartstider!

I den här texten läser du om FoU Skolas hösttermin! Avslutningsvis tipsar jag också kort om ny forskning och rapporter som kan vara intressanta att ta del av: Hur arbetar vi inom utbildning med inflytande och demokrati med våra barn och elever? Ta del av aktuella och nya forskningsperspektiv på ungas inflytande och syn på delaktighet och demokrati sist i denna text.

Ser mycket fram emot hösten och att få jobba vidare tillsammans med er kring utbildning på vetenskaplig grund!

FoU Skolas höstseminarier – undervisningskvalitet och praktik och forskning

Michael Tengberg skriver i boken Undervisningskvalitet i svensk skola (2022) om balansen mellan undervisningens görande och utvecklingen av densamma. Han menar att det både inom skoldebatt och skolforskning kan finnas en risk för att vi talar om utveckling av undervisning: ”som vore det ett självklart imperativ” (2022). Tengberg kommenterar att det är viktigt att inte utgå från att lärares arbete ständigt behöver förbättras. Det viktiga är i stället att, likt läkare och poliser, bli skickligare på det vi gör varje dag i våra klassrum och för våra barns och elevers lärande. (Tengberg, 2022) Jag håller med honom. Att fokusera på undervisning och på det som både fungerar och inte fungerar är viktigt men kräver ett nyanserat perspektiv.  Sara Irisdotter Aldenmyr skriver i ”Värdefulla meningsfulla lärare- ett slag för otillräcklighetens etik och utbildningsvetenskapens olika ansikten” (2020) om det svåra yrke som det innebär att inneha en lärarroll:

Djupare insikter om lärarens villkor leder inte till en föreställning om att lärarens tillvaro är enkel; tvärtom bidrar de till uppfattningen om att läraren till syvende och sist behöver ett prövande omdöme och en ödmjukhet inför praktikens komplexa situationer och relationer. Jag väljer i det följande att kalla det för en otillräcklighetens etik, vilket ska förstås som en etisk hållning som ständigt låter nya erfarenheter, insikter och perspektiv vara utgångspunkter för självreflektion och en öppenhet inför att tvivla, ompröva och omförhandla egna förgivet taganden – en hållning inte helt olik det många betraktar som ett vetenskapligt arbetssätt (Irisdotter Aldenmyr, 2020)

Ovanstående gäller tänker jag för oss alla inom utbildning oavsett vilken roll vi har: Ödmjukhet inför praktikens komplexa situation, att låta nya perspektiv vara utgångspunkt för reflektionen och lärandet om undervisning och verksamhet och öppenhet för att utveckla vår kunskap vidare.

På FoU Skolas seminarier har du som arbetar inom skola en chans att få ta del av ny forskning och sätta det i relation till det ovanstående. Du som kommer till dessa träffar har en ledande roll inom utbildning. Kanske är du rektor, lektor, förstelärare, utvecklingsledare, skolchef eller innehar annan roll där du i ditt uppdrag leder arbetet med att utveckla undervisning? Tanken med seminarierna är att vi ska kunna mötas från flera olika professioner och diskutera en gemensam fråga utifrån vårt professionsperspektiv och forskning inom temat. Genom mötet forskning och praktik kan vi hitta fler perspektiv på ett tema, ämnesområde eller ett utvecklingsområde aktuell för er kommun och er skola.  FoU Skolas seminarier är utmärkta tillfällen att gå flera från samma skola/samma kommun. Vill ni utveckla dagen för lokala diskussioner kan ni med fördel också följa seminarierna digitalt och därefter har lokala diskussioner inom er rektorsgrupp, i ert ämneslag, i ert arbetslag.

Men självklart välkomnar vi gärna er på plats!

Den 7 september välkomnar vi professor Michel Tengberg att diskutera utifrån titeln Undervisningskvalitet i svenska skolor. Tengberg kommer bland annat att problematisera vad kvalitet i undervisning kan vara och gör också en avgränsning för vad just han och hans forskarkollegor har utgått ifrån när de genomförde studien. Anmäl dig gärna via länken och läs mer om seminariet här.Sista anmälningsdag är den 25 augusti.

Den 7 november anordnas FoU Skolas andra höstseminarium. Då är temat Praktik och forskning: Möjligheter och utmaningar i arbetet med utbildning på vetenskaplig grund. Hur kan vi använda forskning i vår undervisning och i vår organisering av skola och förskola? Hur kan vi vidareutveckla en analyserande miljö och utvecklande lärande samtal på vetenskaplig grund ? Till seminariet välkomnar vi fil dr Anette Olin från Göteborgs universitet att diskutera möjligheter och utmaningar i samverkan och organisering. Olin utgår från flera olika forskningsstudier där hon följt samverkan och de motgångar och möjligheter som finns i samlärande skola/förskola och akademi. Läs mer och anmäl dig till seminariet den 7 november här.

ULF regional samordningsgrupp för huvudman och akademi och förslag på nytt nationellt avtal

FoU Skola kommer under hösten också att arbeta vidare med praktiknära forskning och regional samverkan inom ULF. I Skåne finns sedan 2018 en regional samordningsgrupp bestående av representanter för både huvudman och akademi som sammankallas av FOU Skola. Syftet med gruppen är att arbeta med samverkan inom regionen för att utveckla försöksverksamheten med ULF.

I slutet av juni lämnades ett nytt nationellt förslag till ULF-avtal över till regeringen. Förslaget har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar och med företrädare både från skolhuvudmän och akademi. Det är tänkt att  stödja organisationen för praktiknära forskning i samverkan och är framskrivet för den närmaste 10-årsperioden. Läs mer om det nya förslaget här. Det nya förslaget bygger på de erfarenheter och utvärderingar som den omfattande försöksverksamheten har bidragit med sedan hösten 2017 i samverkan av 25 lärosäten och cirka 200 huvudmän. Avtalets giltighet ska gälla från 1 januari 2025 (då försöksperioden går ut) till december 2034.

Under hösten kommer vi i den regionala samordningsgruppen att  fortsätta att arbeta vidare med förutsättningarna för ULF regionalt och de frågor som återkommande behöver diskuteras också relation till det förslaget på nytt avtal som nu lämnats in: Vad behöver vi regionalt utveckla i arbetet med ULF? Hur kan vi arbeta vidare med gemensamma strukturer och processer för att identifiera skolprofessionens behov av ny kunskap i förhållande till befintligt forskningsläge?  Vad krävs av respektive aktör för att detta ska fungera bra? Hur arbetar vi med samverkan och hur bygger vi vidare på den för att, som det står i avtalet, skolhuvudmän och lärosäten ska värdera samverkan som en viktig del av forskares och yrkesverksammas kompetens? Hur kan vi bli bättre på att arbeta tillsammans i Skåne med ULF och samverkan för praktiknära forskning? Hur delar vi kunskap? Hur tar vi lärdom och hur använder vi det i relation till det vi kan och vet om vår egen verksamhet?

Det ska bli spännande att arbeta vidare med ULF under hösten och följa arbetet regionalt och nationellt! Hur arbetar din kommun med praktiknära forskning? Hur tar ni del?

Välkommen tillbaka till FoU Skolas tre rektorsnätverk!

Sommaren har inneburit vila också för FoU Skolas rektorer och rektorsnätverk. I september startar vi igen! Då träffas rektorer inom alla utbildningsformer i FoU Skolas tre rektorsnätverk: FoU Skolas rektorsnätverk för förskola, FoU Skolas rektorsnätverk och FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola. Vi har också detta läsår många rektorer från olika skolformer och olika huvudmän representerade!

Syftet med nätverken är att skapa en arena för rektorer i Skåne att kontinuerligt få vidareutveckla sin kunskap om ledarskap och utbildning genom forskning och vetenskapliga perspektiv på  ledarskap och utbildning.

Under fyra träffar per läsår möts rektorer från hela Skåne. Inför träffarna läser vi gemensam litteratur och träffarna inleds med en föreläsning med olika vetenskapliga perspektiv och ny forskning inom just det specifika temat.

FoU Skolas konferenser och mötesplatser under hösten

FoU Skola är också med och anordnar fler mötesplatser denna höst. I slutet av september ser vi fram emot att mötas grundskola/gymnasieskola och akademi och samtala om VFU. Hur kan vi skapa fler VFU-platser i Skåne med god kvalitet? Den 28 september välkomnas över hundra deltagare från hela Skåne att samtala om förutsättningar för VFU och vad vi gemensamt kan arbeta för så att vi får en så god kvalitet som möjligt i utbildningen av viktiga nya lärare i yrket. Det ska verkligen bli spännande att ta del av rektorer, VFU-samordnares och akademins perspektiv på VFU-utbildning och dra lärdom av detta möte. Vad fungerar och vad fungerar mindre bra i utbildningen idag? Hur kan vi vidareutveckla samverkan och utbildning gemensamt inom Skåne för att vi som arbetar med och inom skola ska få fler professionella och kompetenta nyutbildade kollegor som så väl behövs inom utbildning idag.

Också förskolan möts för en konferens denna höst. Den 17 oktober är FoU Skola och Skånes Kommuner med och anordnar den återkommande konferensen ”Utveckla förskolan”. Denna gång hålls den på plats på Malmö universitet och temat för årets konferens är Utveckla förskolan: Gör plats för musiken. Vi ser fram emot många intressanta föreläsningar och en mötesplats där pedagoger och rektorer kan mötas och dela  kunskaper om musik i förskolan. Läs mer om konferensen här.

Syntes24 och Lärarnas skolutvecklingskonferens LSK25!

Det är ännu inte höst men väl hösttermin och fastän tiden till nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens #LSK25 kan tyckas lång så är tankearbetet och förberedelserna igång.

Under hösten arbetar många av de som presenterade på #LSK23 vidare med sina utvecklingsarbeten och har gett sig i kast med att fördjupa och spetsa till sin undersökning som de presenterade under våren. I höst arbetar de tillsammans med skrivstödjare med att skriva en utvecklingsartikel om sitt arbete. Lagom till att nyårsraketerna skjuts upp detta år kommer texterna att vara klara för att gå i tryck och presenteras på den release och kickoff för LSK25 som äger rum i Svedala den 6 mars 2024.

I mars 2024 är det precis ett år till nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens! Är du redan nu nyfiken på vad Lärarnas skolutvecklingskonferens är för typ av mötesplats kan du läsa mera om den här.

Praktik- och forskningsperspektiv: FoU Skola arbetar vidare under hösten

Arbetat med att samverka och bygga vidare på en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet fortsätter för FoU Skola i höst. Jag ser väldigt mycket fram emot att möta alla er som i olika roller och på olika sätt arbetar med praktik och forskning för alla barn och elever i Skåne!

När höstterminen nu drar i gång vill jag avslutningsvis också tipsa om några undersökningar och ny forskning om ungas inflytande och demokrati som kan vara intressanta för alla inom utbildning.

I Skollagen finns framskrivet att skolväsendet vilar på demokratins grund. Den ska främja alla elever utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vidare ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Både undervisning och värnandet av demokratiska värderingar är centrala i skrivningen.

I relation till denna är Sveriges elevkårers senaste rapport F-varning för demokratin (2023) intressant och viktig läsning för alla inom utbildning.  Sammanställningen kom ut i början av sommaren och handlar om ungas uppfattning om demokrati och inflytande. I rapporten återges resultatet av en enkätundersökning bland Sveriges gymnasieungdomar men flera av svaren är aktuella och viktiga för fler än bara dem som möter de unga som börjat gymnasiet. Hur arbetar vi med demokrati och inflytande inom utbildning?

Bland annat belyser rapporten ungas syn på framtiden och deras uppfattning om vilken påverkan de har lokalt och nationellt. En övervägande del känner framtidstro men 15% svarar att de inte gör det. Vidare visar rapporten att det finns en skillnad i flera av svaren beroende på om man går ett studieförberedande program eller ett yrkesprogram. Det är exempelvis enligt rapporten färre bland de som går yrkesförberedande program som känner framtidstro. Bland dessa är det också färre som svarar att de tänker rösta i nästa val. På studieförberedande program svarar 93% att de kommer att rösta mot 82% på yrkesförberedande.

Vad gäller deltagande i demokratiska processer finns här också intressanta siffror där alla unga i rapporten finns representerade: 44% av ungdomarna vet inte hur de ska gå till väga för att engagera sig i en nationell politisk fråga. Av dem som svarat att de inte vill påverka svarar 34% att de kan för lite. 34% anser inte heller att nationella frågor angår dem och 50% svarar att de är ointresserade av att ta del av nationella frågor.

I rapporten framkommer det att svaren skiljer sig åt mellan könen. Flickor svarar i högre utsträckning än pojkar att samhället inte skapar förutsättningar för en positiv framtid för dem. Det är också flickorna i undersökningen som, i högre utsträckning än pojkar, svarar att de inte tycker att ungas röster hörs i den nationella politiken. De känner sig också, i relation till hur pojkar svarar, mindre uppmuntrade av vuxna att göra sin röst hörd och svarar att de upplever sig bli mindre lyssnade på av vuxna i skolan. Enbart 13% av flickorna som svarade i elevkårens undersökning anser att ungas röster hörs i den nationella politiken.

Utifrån ovanstående rapport och presenterade siffror finns en del områden för utbildning att fundera vidare på. Hur arbetar vi med inflytande, delaktighet och samhälle med våra elever? Hur väl når det ut till både pojkar och flickor? Hur arbetar vi med delaktighet och demokratifrågor inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program? Vad fungerar bra? Vad skulle vi kunna göra annorlunda? Hur väl fungerar vårt arbete och hur väl når det våra barn och elever?

Enligt rapporten från Sveriges Elevkår har Skåne en hög andel elever som svarar att det finns ett elevråd på deras skola. 73% uppger att de har det. Enligt enkätundersökningen svarar elever som är delaktiga i ett elevråd i högre utsträckning att de ser positivt på framtiden. De anser också att de kan och vet hur de kan ha inflytande både lokalt och nationellt. Hur använder vi våra elevråd i Skåne?  Hur är de organiserade? Hur används det i samverkan och samarbete med vuxna på skolan och hur kommuniceras och diskuteras lokala och regionala frågor med denna grupp med alla eleverna på just er skola? Hur ser samverkan mellan klassråd och elevråd ut?

I förra årets utgåva av Syntes skrev Charlotte Lagerholm utvecklingsartikeln ”Klassrådet- en pedagogisk balansakt”. Ta del av hennes artikel och läs om hur de arbetade och vilka nya frågor som utvecklingsarbetet väckte på hennes skola. Här finns kunskaper som kanske kan komma att ge fler perspektiv på skolans arbete med inflytande och samverkan klassråd-elevråd. Läs gärna hennes text och ta del av ett lokalt utvecklingsarbete i Skåne!

Det finns goda skäl att återkommande belysa arbetet med inflytande och demokrati inom förskola och skola under detta läsår. Hur ser det ut hos er? Hur ser barn och unga i er förskola och skola på inflytande och demokrati? Hur arbetar ni med det hos er?

Är du nyfiken på att ta reda på mera och få fler forskningsperspektiv på inflytande och demokrati? Ett tips är att också ta del av Skolportens senaste podd om ungas delaktighet i demokratiska processer. (Skolporten, 2023). I den intervjuas fil. dr Simon Magnusson från Södertörns högskola om sin avhandling. Han menar att det finns en rad utmaningar i möte politik och ungdomar och visar i sin forskning på några områden som vi skulle behöva arbeta vidare med för att unga ska kunna ta en mera aktiv roll i lokala och nationella frågor.

Studenter på promenad i park framför en skolbyggnad.

Varmt välkomna till höstterminen 2023!

Läsårsstart innebär också, som omnämnt, att se tillbaka på det som gjorts. Vad fungerade i min och vår undervisning förra året? Vad fungerade i det sätt vi organiserade för gemensamt lärande? Hur kan vi bygga vidare på våra lärdomar och vad kan vi ta del av för att lära oss mera?

Gemensamt kan vi ta hjälp av varandras kunskaper, ny forskning och den beprövade erfarenhet som finns inom utbildning.  Gemensamt kan vi utifrån våra olika kompetenser fortsätta att arbeta för att alla Skånes barn och unga får den bästa utbildning som de kan få. Det är de värda varenda en av dem.

Nu är höstterminen igång! Vi ses i kommuner, i nätverk, på seminarier, på  konferenser, i arbetsmöten, och på föreläsningar under hösten! Ser fram emot att arbeta vidare ihop!

Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare FoU Skola på Skånes Kommuner

Referenser

Bardenstam, M (2021) ”Terminsstart och ny vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner”, FoU Blogg, Terminsstart och ny vetenskaplig ledare på Skånes Kommuner – FoU blogg (kfsk.se)

Irisdotter, Aldenmyr, S (2020) ” Värdefulla meningsfulla lärare- ett slag för otillräcklighetens etik och utbildningsvetenskapens olika ansikten”. I: Utbildning och demokrati, vol 29, nr 2, Örebro universitet Värdefulla, meningsfulla lärare. Ett slag för otillräcklighetens etik och utbildningsvetenskapens olika ansikten | Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk (oru.se)

Sveriges Elevkårer (2023) F-varning för demokratin- en undersökning om ungas möjlighet att påverka sitt liv, sin framtid och Sverige, Sveriges Elevkårer, svel_f-varning_rapport_sidor.pdf (sverigeselevkarer.se)

Lagerholm, C (2021) ”Klassrådet- en pedagogisk balansakt”. I Syntes21,FoU Skola Lärarnas-skolutvecklingskonferens-Syntes-2021-webb.pdf (xn--skneskommuner-qfb.se)

Månsson, S (2023) Boosting young citizens´deontic status: Interactional allocation of rights to decide in participatory democratic meetings, Södertörns högskola  Boosting young citizens’ deontic status : Interactional allocation of rights-to-decide in participatory democracy meetings (diva-portal.org)

Skolporten (2023) Ungas delaktighet i demokratiska processer #17 Ungas delaktighet i demokratiska processer av Poddagogen (soundcloud.com)

Tengberg, M (2022) Undervisningskvalitet i svenska klassrum, Polen, Studentlitteratur


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare