2023-12-18

FoU Skola önskar god jul!

Nu lyser adventsstjärnor i förskolans fönster. Nu är adventsljusstakarna i papp uppklistrade i lågstadiets korridor. Nu har alla adventsljus till slut börjat lysa i ljusstakarna i aulan på gymnasieskolan. Nu hörs sång från luciatåg. I tidigt morgonmörker möter jag en skolelev utan jacka. Hon skyndar på stegen och jag tänker att det måste vara iskallt att ta sig till skolan så. Hon är snart framme. Skolan ligger precis på andra sidan gatan. Jag hoppas du hann fram i tid och hade jacka i skolan.

I den här texten tar du del av FoU Skolas höst och vad som är på gång för våren. Ta del av våra rektorsnätverk, våra seminarier, våra mötesplatser och arbetet med praktiknära forskning samt VFU. Ta också del av vårens kommande mötesplatser och samverkansytor för praktik och forskning. 

FoU Skolas regionala seminarier 

FoU Skola välkomnade i september till terminens första seminarium. Temat för seminariet var Undervisningskvalitet i svenska klassrum. Professor Michael Tengberg höll i ett uppskattat seminariepass med fullsatt på plats och med många digitala följare. Utifrån sin forskning satte han fokus på undervisningens innehåll.  Frågor som vi kan ta med oss vidare från den förmiddagen är bland annat: Vad är undervisningskvalitet? Vad händer med lärandet i relation till en lektionsplanering? Hur vet vi att elever lär? Vilka uppfattningar styr elever i inträdandet i klassrummet och vad gör det för deras lärande? Kan vi följa varandra genom auskultation och vilka möjligheter och fallgropar finns i det lärandet? Hur ser lärande ut i olika ämnen?  

Jag har förstått att många av er också tagit del av det här seminariet i efterhand via filmen som delas med de som anmält sig. Det är ett tips också för kommande seminarier: Alla filmas. Filmen är möjlig att se tillsammans i rektorsgruppen, skolledargruppen, i ämneslaget, arbetsgruppen, inom elevhälsan, på förvaltningen i efterhand under en månads tid. Vad uppfattar ni att ni behöver arbeta vidare med hos er utifrån Tengbergs seminarium? Detta är ett utmärkt tillfälle att genom film se gemensamt med efterföljande lokal diskussion.  

FoU Skolas andra seminarium hade rubriken: Praktik och forskning- hur bygger vi vidare en utbildning på vetenskaplig grund? Till detta också helt fullsatta seminarium välkomnade vi docent Anette Olin Almqvist att föreläsa utifrån sin forskning om möten praktik och forskning. Olin Almqvist problematiserade bland annat den metodisering av forskningsresultat som hon sett i flera av sina studier och lyfte frågor om analys av verksamheten. Frågor att ta med sig från denna dag och diskutera vidare kan vara: Hur bygger vi och organiserar för egen analys i verksamheten? Vad bygger vi våra analyser på? Hur väl förtrogna är vi med våra utvecklingsbehov och våra styrkor? Hur vet vi det? Hur använder vi de möjliga vägar som finns för forskning och praktik i samverkan? ULF, lektorer, utvecklingsledare, analysmaterial för SKA etcetera? Hur bygger vi gemensamma miljöer akademi och utbildning? Hur kan vi bygga vidare på dessa mötes- och samverkansplatser?

Vårens FoU Skola- seminarier! 

Vårens seminarier är bokade och ligger öppna för anmälan! Den 7 februari välkomnar vi till seminariet med rubriken: ”Möjligheter och kritiska perspektiv på fortbildning”. Denna gång presenterar, problematiserar och diskuterar professor Anita Norlund och docent Magnus Levinsson från högskola Borås frågan om fortbildning och lärande för lärare och rektor. Genom sitt forskningsprojekt ”Fakturan, fortbildningen och forskningen” vänder och vrider de på vår lärande organisation och beskriver utifrån forskningen en rad möjligheter och utmaningar som finns i vårt gemensamma lärande i förskola och skola. Läs mer om seminariet här och anmäl dig gärna via länken här senast den 19 jan.

Vårt andra seminarium äger rum den 11 april. Då har seminariet rubriken: ”Leda och organisera för psykisk hälsa”. Till seminariet välkomnar vi docent Lisa Hellström att föreläsa om lärande och hälsa. Hellström kommer utifrån sin forskning lyfta fram en rad lärandeprocesser och visa utifrån sitt material på de möjligheter och utmaningar som finns i balans hälsa-lärande och vad hennes material lyfter fram som möjliga områden för skolan att kunna arbeta vidare med gällande lärande och hälsa. Läs mer om seminariet här och anmäl dig via länken här senast den 21 mars.

FoU Skolas regionala rektorsnätverk 

Precis som tidigare år har FoU Skola tre regionala rektorsnätverk igång också denna hösttermin: FoU Skolas regionala rektorsnätverk för grundskola och gymnasieskola, FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola och FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola.  Våra regionala rektorsnätverk är mötesplatser för Skånes rektorer och du deltar läsårsvis. Genom föreläsningar, inläsning utifrån aktuella teman och aktuell forskning samt i möte med rektorer från hela Skåne utgör nätverken mötesplats för utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

FoU Skolas regionala rektorsnätverk 

FoU Skolas regionala rektorsnätverk har träffats två gånger denna termin. Temat för träffarna har varit ”Att leda och organisera för kvalitet i undervisningen: möjligheter och utmaningar samt ”Att leda och organisera i mötet praktik och forskning: Hur bygger vi vidare en skola på vetenskaplig grund? Rektorerna i detta närverk röstar under föregående termin på de teman de anser vara mest väsentliga att få fler vetenskapliga perspektiv kring i relation till det som de ser i sin verksamhet.  För FoU Skolas regionala rektorsnätverk ligger träffarna alltid i anslutning till FoU Skolas seminarier som äger rum på förmiddagen. Dessa teman tangerar också varandra men inom rektorsnätverket finns ett ledarskapsfokus, medan seminarierna öppnar för fler inom utbildning och därför har bredare perspektiv i sina teman. 

Under våren ses vi igen i rektorsnätverket! Då ser jag fram emot att mötas kring temat ”Rektors arbete i vetenskaplig belysning” respektive ”Leda och organisera för psykisk hälsa”. Också vårens träffar kommer innehålla det som många rektorer framhåller som styrkan i dessa träffar: Förhandsmaterial med gemensam läsning och frågor, föreläsning och gruppdiskussioner med rektorer från flera olika huvudmän! 

FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola 

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola träffas också den två gånger per termin. Temat för träffarna har denna höst handlat mycket om kvalitet i undervisning och utmaningar och möjligheter att arbeta vidare med att analysera kvalitet inom just anpassad grundskola och gymnasieskola. Till vår första träff välkomnade FoU Skola fil. dr Kamilla Klefbeck att föreläsa utifrån sina forskningsresultat kring elever med IF och autism och möjlighet för rektorer och lärare att organisera för lärande. Till vår andra träff välkomnade vi professor Daniel Östlund att problematisera kring forskning om kvalitet och anpassad grundskola och gymnasieskola. I en tid då vi mäter och redovisar behöver vi också problematisera vad vi möter och hur. Hur fungerar det i anpassad skola. Östlund gav flera intressanta perspektiv utifrån svensk forskning om kvalitet i just denna skolform. 

I vår ses vi igen! Då är vi på FoU Skola glada för att kunna välkomna två praktiknära forskningsprojekt som båda handlar om anpassad skola. Till första träffen har vi bjudit in forskare och praktiker i ULF-projektet ”Samverkan för bildning inom anpassad grundskola”. Vilka utmaningar har vi vidare och vad har denna grupp fått syn på och arbetat vidare med i sina forskningsstudier? Till vår andra träff ser vi fram emot att få ta del av de kommuner och de forskares resultat som varit med i Ifous satsning: Kunskapsuppdraget i anpassad skola”.  Det är glädjande att se att fler forskningsarbeten nu är på gång också mot anpassad skola och att dessa nu också snart är klara. Det ger tankar till fler och förhoppningsvis har vi bara sett början för ett forsknings och praktiknära forskningsområde som kan växa sig vidare och nå ut till fler inom anpassad skola. 

FoU Skolas rektorsnätverk för förskola 

FoU Skolas rektorsnätverk för förskola är vårt nyaste nätverk. Det startade vintern 2022 och firar därmed sin tvåårsdag som nätverk under vintern 2024. Det är roligt att vi har kunnat komma igång också för er rektorer inom förskola! Precis som för vårt rektorsnätverk för grundskola och gymnasieskola röstar rektorerna inom nätverket på nästa termins teman.  Under hösten har vi utifrån denna röstning skapat två teman för liksom som för övriga nätverk ses förskolans rektorer vid två tillfällen per termin. Till första träffen denna höst välkomnade vi fil. dr Mikael Jensen att föreläsa om ledarskap och ledarskapskompetens. I föreläsningen problematiserade Jensen utifrån sin forskning om rektorer och ledarskap. Utifrån en rad olika teorier om ledarskap satte han rektors specifika uppdrag i perspektiv till dessa och beskrev möjligheter och utvecklingsområden för rektors ledarskap inom förskola. Till vår andra nätverksträff bjöd vi in professor Ann-Christine Vallberg Roth från Malmö Universitet att föreläsa och problematisera om lärandet i förskola och ledandet av densamma. Utifrån sin forskning om den flerstämmiga förskolan problematiserade Vallberg Roth den didaktiska triangeln och utmanade i att försöka att se lärande ur flera olika perspektiv samtidigt.  

Jag ser fram emot att möta er alla ingen under våren! Då välkomnar fil. dr Madeleine Sjöman från Malmö Universitet att föreläsa om att leda för hälsa i förskolan. Under vårens andra träff är temat Rektors ledarskap i förskola: Forskningsperspektiv och villkor för lärande och utveckling. Denna gång välkomnar vi fil. dr Emelie Johansson från Karlstads universitet.

Syntes och Lärarnas skolutvecklingskonferens #LSK25 i Svedala 

En annan mötesplats inom FoU Skola är Lärarnas skolutvecklingskonferens. Denna ägde ju rum i våras och under hösten har vi nu arbetat vidare med de presentatörer som velat arbeta vidare med en utvecklingsartikel om sitt utvecklingsarbete. 

Redan innan sommarledigheten höll vi vårt första digitala möte med skribenter och skrivstödjare. Under hösten har vi sedan fortsatt arbetet med att vara bollplank åt skribenter genom skrivstödjarträffar och gemensamma träffar om skrivande och analys. Både ni skribenter och ni skrivstödjare som handlett har gjort detta med den äran! Det är en väldigt rolig arbetsuppgift att följa utvecklingsarbete i Skåne och glädjande att se hur mycket arbete som görs på skolor och förskolor. 

Den 6 mars 2024 sker releasen av Syntes-textsamlingen med utvecklingsartiklar. Anmälan är just nu fördelad mellan kommuner för att ge hela Skånes samma möjlighet. Under januari kan vi kanske öppna för fler i mån av plats. Antalet är begränsat!  Men den som inte har möjlighet att komma till detta släpp ska inte behöva gå helt utan. Releasen är också en kickoff! 6 mars är startdatum för arbetet mot nästa LSK 25! Den 6 mars 2025 kommer vi att erbjuda upp till 500 platser för lärare och rektorer från hela Skåne att vara med och presentera frågor om undervisning, undersökningar i samverkan mellan något man sett i sin verksamhet och forskning eller forskare inom akademin. Nästa år börjar arbetet mot nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens 2025. Välkomna till Svedala som är värd för konferensen!  

Är du lärare inom gymnasieskolan? Är du lärare inom anpassad gymnasieskola? Är du lärare inom grundskola, Komvux eller förskola?  Vad tar din tanketid i undervisningen just nu? Vad arbetar du och ni med för utvecklingsarbeten just nu? Vad gör skillnad för dina elever? Hur vet du det? Börja redan nu att tänka på om det du grubblar över nu, läser forskning om, diskuterar med stöd i forskning i ett kollegialt lärande kan bli en presentation och framförallt en kritisk diskussion om förutsättningar för lärande, för utveckling, för frågor, för utveckling av något för att det ska bli så bra som möjligt för våra elever! Läs mer om vårt arbete vidare i mötet praktik och forskning, i mötet praktik och beprövad erfarenhet här och hoppas att det är du som är med och presenterar på nästa #LSK25! 

ULF Utbildning, Lärande, Forskning: Vad händer i Skåne? 

Vem är ULF? Jag får inte den frågan lika ofta längre: jag funderar över vad det beror på. Jag hoppas att det handlar om tid. Att ULF har pågått en tid. Att flera forskningssamarbeten nu är i hamn och har delats och diskuterats i många sammanhang. Men likväl höjer en del på ögonbrynen eller får något undrande i blicken när jag är ute och berättar om arbetet vidare med praktiknära forskning och satsningen som heter ULF eller snarare Utbildning, Lärande, Forskning.  

Den nationella satsningen har varit igång sedan 2017 och pågår som försöksverksamhet fram till 2024. Från och med 2025 är det tänkt att den ska bli permanent. Skola ska vila på vetenskaplig grund men undersökningar visar att detta sker i allt för liten utsträckning idag. Det finns också ett upplevt glapp mellan teori och praktik som gör att utbildningsvetenskaplig forskning inte alltid kan tillämpas i skolans verksamhet. Därför finns ett stort behov av att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan skola och akademi.Nu har ULF-verksamheten varit igång ett tag och vi har sett många framgångsrika samverkansarbeten från hela landet. Tiden och den delning som skett av de projekt som genomförts har säkert bidragit till att fler inte längre ställer frågan: Vem är ULF?  Men till er som fortfarande upplever att ni har för lite insyn i vad ULF egentligen är och handlar om vill jag därför skicka med en inbjudan: Ta gärna reda på mera. Ta gärna kontakt med mig eller någon av dem som är kontaktpersoner inom ULF regionalt. Kan vi vara med i praktiknära forskning i Skåne? Var finns den? Vem jobbar med det här? Hur tar jag mig vidare för att veta mera? Varmt välkommen att ta kontakt. 

För visst finns det saker kvar att göra i arbetet vidare med ULF: Vi måste fortsatt att vidareutveckla våra mötesplatser för praktiknära forskning. Vi behöver arbeta vidare med den samspråkande miljön och definitionerna av det: Hur bygger vi en vetenskaplig grund inom utbildning genom praktiknära forskning?  Vi behöver fundera vidare på vilken forskning och spridning av kunskapar från forskning. Hur bygger vi vidare på den? Hur möts huvudman som varit med ett tag med sina erfarenheter och den nya deltagaren? Hur möts universitet och högskola? Hur bygger vi vidare gemensamt? 

För er som är nyfikna på att läsa mera om samverkande miljöer och förutsättningar för dessa kan jag rekommendera läsning av boken Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan (2022). I boken lyfts olika forskningsperspektiv fram vad gäller samverkan och förutsättningar för dessa. Också Larsson, P & Löwstedt J (2023) är intressant läsning för organisering av praktiknära forskning inom utbildning. I boken problematiserar och belyser forskarna möjligheter och utmaningar för rektor och skolledning att bygga praktiknära forskning och förutsättningar för densamma. 

Inom FoU Skola samverkar vi inom ULF regional samordningsgrupp. Gruppen är en regional sammanslutning med representanter för både akademi och huvudman i Skåne. Sedan hösten 2022 och under hösten 2023 har gruppen också utökats med en representation från Halmstad Högskola och Linnéuniversitetet. Detta för att arbeta vidare mot det nationella förändringsarbete som nu är igång med att samverka mellan olika högskolor och universitet i det som ska bli den Södra Noden. Intressanta och viktiga frågor vidare kommer att vara: Att bygga vidare mellan det regionala arbetet och det nationella, att använda all den kunskap vi byggt upp så här långt i samverkan mellan huvudman och akademi. Att ta det med sig och bygga vidare. Att ha bredd och olikhet i både samverkan och avtal men också likhet och öppenhet för fler att kunna hitta in i ULF.

Samarbetskonferens för fler platser inom verksamhetsförlagd utbildning 28 september

Den 28 september möttes 23 kommunala huvudmän och många fristående tillsammans med akademin under en lärande och diskuterande dag om VFU. Samarbetskonferensen för fler platser inom verksamhetsförlagd utbildning inleddes med en problematiserade föreläsning av Anders Arnqvist om VFU:ns historia och möjliga utveckling framåt. Dagen innehöll också många lärande exempel från olika huvudmän i Skåne kring hur man arbetat med VFU. Givande gruppdiskussioner och paneldiskussion avslutade dagen och knöt samman den kunskap som fanns på plats denna dag. Det diskussionsmaterial som kom till i gruppdiskussionerna kommer nu att ligga som grund för nästa konferens. Vi arbetar vidare gemensamt med VFU inom Skåne! 

Utveckla förskolan 17 oktober: Forskning och praktiknära exempel i mötet kring musik 

Också förskolan har en egen mötesplats i konferensen Utveckla förskolan. Detta är ett tillfälle som anordnas av Malmö Universitet i samarbete med Malmö förskoleförvalning och Skånes Kommuner. Dagen vänder sig till anställda inom förskola och innehåller både forskningsperspektiv och praktiska exempel från förskolans värld. Den här gången var temat för konferensen: Utveckla förskolan: Gör plats för musiken! Det var en uppskattad dag bland både föreläsare och deltagare! Konferensen är återkommande och under starten av nästkommande år börjar planeringen för nästa konferens. 

Tack för den här terminen! 

Jag vill som alltid tacka alla er som jag arbetat med och mött under det här läsåret! TACK lärare, rektorer, forskare, alla företrädare inom akademin, vetenskapliga ledare i andra delar av Sverige! TACK förvaltningschefer, skolchefer, utvecklingsledare, lektorer! TACK för alla intressanta och viktiga diskussioner om praktik och forskning, för givande möten, för inbjudningar till diskussioner om utbildning, för inspel, läsningar, feedback, och funderingar som gör att vi kan bygga vidare vår samverkan gemensamt och arbeta vidare med utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Nu lyser adventsstjärnor i förskolans fönster. Nu är adventsljusstakarna uppklistrade i lågstadiets korridor. I gymnasieskolans aula är alla adventsljus på plats för julavslutning. Nu hörs sång från de elever som repar för uppträde. Hon hann säkert fram i tid den där flickan utan jacka. För henne och för alla andra barn och elever önskar jag en vilsam julledighet. Det är för er vi arbetar och vill vidare med utbildning på vetenskaplig grund! Snart stundar julledigt. 

God jul och gott nytt 2024! Jag ser fram emot att arbeta vidare ihop under våren 2024! 

Malin Bardenstam,
Vetenskaplig ledare FoU Skola
Skånes Kommuner

Referenser
Larsson, P & Löwstedt J (2023) Skolledning och undervisningens metapraktik-aktörer, strukturer och idéer, Studentlitteratur.
Utbildningsvetenskapliga perspektiv på samverkan, 2022 red: Gynne, A, Jakobsson, M, Rytzler, J, Liber.  


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare