2020-10-02

Nu är vi Skånes Kommuner

Vid ett extra förbundsmöte idag beslutades det att Kommunförbundet Skåne byter namn till Skånes Kommuner. Under mötet valdes även en ny styrelse och en ny finansieringsmodell och princip för medlemsavgifter godkändes.

Att skapa förutsättningar för ett starkt och enat Skåne är grunden för det omtag som pågått under ungefär ett års tid. Fokus har varit en starkare och tydligare styrning av förbundet från ägarna, de 33 kommunerna i Skåne. Vårt nya namn signalerar att vi är våra medlemmars organisation och gör det möjligt för oss att arbeta med en enad röst för kommunerna i Skåne.

En starkare förbundsstyrelse

Principerna för tillsättning av styrelse för förbundet har förändrats. Från ren partilogik till att nu även ta hänsyn till geografisk spridning så att alla delar av Skåne har representation i styrelsen. De fyra största kommunerna, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Kristianstads kommun har alltid en ordinarie plats. Övriga platser fördelas jämnt över länets delar. Samtliga ledamöter i styrelsen ska sitta i kommunstyrelsens presidium i sin hemkommun.

- Det nya sättet att välja styrelse på ger oss både tyngd och bred förankring i Skåne. Det är viktigt med en tydlig och enad röst i de diskussionerna vi har med till exempel Region Skåne eller nationella myndigheter. Nu har vi en ny styrelse på plats och vi ser fram emot att arbeta för hela Skånes bästa, säger Patric Åberg (M) ordförande Skånes Kommuner och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun.

Ny styrning och spetsigare verksamhet

Det sker även förändringar på tjänstepersonsnivå för att stärka medlemmarnas inflytande. En grupp bestående av samtliga kommundirektörer från Skåne har sett över förbundets verksamhet och gjort tydliga prioriteringar. Verksamheten kommer att fokuseras kring färre områden än tidigare. Arbetet med verksamhetsplanen för 2021 pågår fortfarande och först när den är klar vet vi exakt hur den nya verksamheten kommer att se ut.

- Med den nya organisationen vill vi stärka samverkan mellan de skånska kommunerna och skapa mesta möjliga nytta av samarbetet för våra verksamheter och kommuninvånare. Vi vill se en smalare men vassare verksamhet och vi vill säkra att kommunerna har en tydlig och enad röst i till exempel förhandlingar om ansvarsfördelningen och utveckling med Region Skåne, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Tydligare finansieringsmodell och medlemsavgift

Den nya modellen utgår från invånarantal istället för tidigare modell som innebar 0,4 promille av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det tidigare modellen gjorde att avgiften varierade mycket från år till år och det var svårt för kommunerna och förbundet att planera sin verksamhet. Med den nya modellen blir det lättare att förutse och planera.

De flesta avtalen som förbundet har med kommunerna kommer nu att ingå i medlemsavgiften. Detta för att tydligt visa vad kommunerna betalar för och vad de får ut av sitt medlemskap.

- Det är glädjande att Skånes kommuner har enats om att göra en tydlig omstart av vårt gemensamma kommunförbund. Det finns ett behov av en stark gemensam röst i förhållande till exempelvis Region Skåne i vård- och omsorgsfrågor, regional utveckling och kollektivtrafik. Dessutom finns flera viktiga framtidsfrågor för Skåne som vi med kraft behöver driva på den nationella nivån, exempelvis Skånes elförsörjning samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor kopplat till att vi är en gränsregion, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande för Helsingborgs stad.

Mer information

Förbundsmöte
Förbundsmötet består av 211 ombud och 211 ersättare som är valda av de skånska kommunerna. Förbundsmötet hålls i regel vartannat år. Vart fjärde år är det val av ny styrelse till följd av de allmänna valen. Åren där emellan är det verksamhetsberättelser som godkänns och eventuella fyllnadsval som genomförs. Det omfattande omtaget som pågått det senaste året har lett fram till bland annat namnbyte och stadgeändringar. För att ändringarna skulle kunna genomföras kallade styrelsen till ett extra förbundsmöte.

Styrelsetillsättning
Tidigare nominerade partierna till platser i styrelsen utifrån en mandatfördelning som baseras på kommunvalen sammanslaget på regional nivå. Det har lett till en ojämn fördelning av platser rent geografiskt där en kommun kan ha haft tre platser medan andra inte har någon.