2021-09-23

Ny förstudie om kommungemensamma integrationslösningar

Under våren genomfördes en fördjupad förstudie kring kommungemensamma integrationslösningar för de skånska kommunerna. Syftet var att identifiera tekniska kommunikationsvägar där kommunerna kan utbyta information med andra kommuner och Region Skåne.

Förstudien grundar sig i en annan förstudie som gjordes ett år tidigare där olika verksamheter inom socialtjänsten och elevhälsan undersöktes. Den studien visade bland annat att det finns ett mycket stort behov av nya kommunikationssätt för informationsspridning.

– I våras gjorde Skånes Kommuner en ny förstudie där vi gick in och tittade djupare på detta och hade med oss verksamheter från vård- och omsorgsdelarna i socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen och även elevhälsan. Utifrån de här verksamheterna gjorde vi ett djupdyk i deras olika informationsflöden och undersökte hur verksamheterna kommunicerade med varandra, säger Johan Norén som är tjänsteförvaltare på Skånes Kommuner och författare till förstudien.

Verksamheterna kommunicerar i vissa fall inte i något digitalt system, utan många informationsflöden går via fax och telefon. Därför behövs det nya vägar för att möjliggöra digital kommunikation. Varje verksamhet fick kartlägga sina olika informationsflöden och utifrån dessa, började man undersöka vilka befintliga tekniska lösningar som finns nationellt att tillgå.

– När vi hade granskat informationsflödena, kom vi fram till att det finns tre tekniska nationella lösningar som skulle lösa den stora massan av de olika flöden som efterfrågas, säger Johan Norén.

Den första tekniska lösningen är den nationella patientöversikten (NPÖ). Det är ett system där vårdgivare oberoende av vilket annat system som används kan läsa varandras journalinformation.

– NPÖ bygger inte på att man skickar något, utan det handlar om att man visar upp och väljer att ta del av information. Hela tanken med systemet är att man inte ska behöva beställa journaler och att en patient inte ska behöva berätta sin sjukdomshistoria. NPÖ används också i fall där det exempelvis kan vara en person som är allergisk mot ett läkemedel som flyttar mellan olika regioner. Då behöver ambulansen som är först på plats i den nya regionen få veta att personen har en läkemedelsbiverkan som då kan ses via NPÖ, säger Johan Norén.

Den andra tekniska lösningen som hittades är satsningen ”Säker digital kommunikation” (SDK). Det är en nationell satsning som ska skapa förutsättningar för att kunna hantera känslig information. Det fungerar ungefär som ett krypterat epostsystem, vilket gör det möjligt att skicka känsliga och sekretessbelagda uppgifter. Inom individ- och familjeomsorgen kunde man se att en sådan tjänst kan göra väldigt stor nytta.

“Mina planer” är den tredje lösningen som hittades. Det är ett regionalt IT-stöd för samverkan vid två lagstadgade processer: “Samordnad individuell planering” (SIP) och “Samverkan vid utskrivning” (SVU). IT-systemet är en samverkansyta mellan sluten vård, öppenvård och de skånska kommunerna. Mina planer är väl implementerat i vuxenärenden, men det finns också ett stort intresse och efterfrågan att applicera Mina planer för barnärenden.

– Just nu pågår projekt inom de olika teknikerna, framför allt inom Mina planer. I Malmö görs ett pilotprojekt kring att få in barnärenden och Region Skåne undersöker hur systemet ska utvecklas och anpassas för att passa ärendena. Inga beslut är tagna än, utan förstudien ska ligga som en grund för framtida tekniska kommunikationsvägar och vara ett material för kommunerna att ta del av, säger Johan Norén.

Läs förstudien här.