2021-11-25

Regional samverkan för suicidprevention

I dag är suicid den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige, vilket gör det till ett högst angeläget område för kommuner och regioner att arbeta med. Skånes Kommuner arbetar med suicidprevention genom samverkan med Region Skåne, de skånska kommunerna samt idéburna organisationer som exempelvis Spes, Mind och Suicide Zero.

– Genom en statlig överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten, har det gått ut medel till alla kommuner att arbeta med suicidprevention, säger Emelie Sundén som är strateg på Skånes Kommuner och arbetar med frågor inom bland annat psykisk hälsa.

I början av året togs en ny ramöverenskommelse fram gällande psykisk hälsa som reglerar ansvaret mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Den innefattar bland annat suicidprevention och innebär att Skånes Kommuner och Region Skåne i samverkan ska arbeta för att minska antalet suicid och suicidförsök i Skåne. Ramöverenskommelsen har tagits fram genom den regionala samverkansgruppen “Regional samverkansgrupp psykiatri”.

– I den har vi tagit fram vissa inriktningsmål att arbeta med och även en del samverkan med den idéburna sektorn för att ta fram olika utbildningserbjudanden som både ska vara till nytta för kommunerna och regionen, säger Emelie Sundén.

Det har funnits ramöverenskommelser tidigare, men det har skett flera lagförändringar och därför behövdes en uppdatering göras. I den nya överenskommelsen har bland annat områdena “barn och unga som placeras utanför egna hem” och “spelmissbruk” nu lagts till.

I samverkansgruppen finns också representanter från brukarsidan inom området psykisk hälsa. Skånes Kommuner och Region Skåne står för inrapporteringen av de resultat som uppnås och ansvarar för att hålla samman arbetet.

– Inom ramen för psykisk hälsa är det stort fokus på suicidprevention. Vi ser sedan många år tillbaka att barn och unga mår allt sämre. Dessutom vet vi inte hur utfallet kommer bli efter pandemin. Psykisk hälsa är alltid ett viktigt område att arbeta med, säger Emelie Sundén.

Under hösten har Skånes Kommuner tillsammans med organisationen Mind anordnat utbildningar om personer med risk för suicid. Den 9 december anordnas en digital eftermiddag kring suicidprevention med inriktning barn och unga. Läs mer här.