2022-12-22

Samordnad kvalitetsuppföljning effektiviserar för kommunerna

På uppdrag av 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg genomför Skånes Kommuner gemensamma upphandlingar inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och handledning för kommunernas personal. I uppdraget ingår även att löpande följa upp att de upphandlade verksamheterna följer ramavtalen.

Skånes Kommuner genomför ett antal samordnade upphandlingar inom bland annat individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt handledning för kommunernas personal. Samordningen skapar bättre förutsättningar för att upphandla verksamheter till så bra pris och hög kvalité som möjligt. I tätt samarbete med upphandlarna arbetar Skånes Kommuners kvalitetshandläggare. Förutom att bevaka kommunernas och verksamheternas perspektiv i upphandlingarna är kvalitetshandläggarnas roll att följa upp så att de upphandlade verksamheterna följer ramavtalet och de verksamhetsspecifika krav som satts upp.

Varje år genomför kvalitetshandläggarna ett 60-tal uppföljningsbesök. Inför en uppföljning begärs tillstånd och tillsynsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in för att säkerställa att det inte finns några indragna tillstånd eller andra tillsynsärenden.

– Vid uppföljningsbesöken följer vi upp kraven i ramavtalen med föreståndaren för verksamheten. Vi begär in personallistor för att följa upp kraven kring personaltäthet och kompetens och är det några krav som verksamheten inte följer så kan en anmodan om rättelse skickas, berättar Maria.
– Om bristerna inte åtgärdas kan det finnas skäl att dölja dem i vårt digitala avropsstöd. Är bristerna allvarliga kan det finnas skäl att häva avtalet.

Loggboksanteckningarna från uppföljningar läggs sedan in i det digitala avropsstödet, där kommunanvändarna kan läsa vad som framkommit och om det är något som avvikit utifrån kraven i ramavtalet.

– Vi erbjuder även kontinuerlig support i avropsstödet och kring avtalstolkningar, såväl som information kring nya avtal och stöd i tillämpningen av Lagen om offentlig upphandling, säger Maria och tillägger:

– I stora drag går vårt uppdrag ut på att underlätta de kommunala handläggarnas arbete genom samordning.