2019-10-02

Tre frågor om skola på vetenskaplig grund: Burlövs kommun berättar

FoU Skola driver ett kommunikationsprojekt där kommuner i Skåne berättar om sitt arbete med skola på vetenskaplig grund. Ambitionen med projektet att lyfta de goda exemplen om svensk skola samt skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. Den här gången är det Sandra Tauberman, Kvalitets- och utvecklingschef, Utbildnings- och Kulturförvaltningen, Burlövs kommun, som svarar på frågor.

Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun? Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor?

Det finns, som frågan ovan anger, olika perspektiv att förhålla sig till utifrån lagtexten ”på vetenskaplig grund” Burlövs kommun har tagit sig an denna fråga, liks många andra frågor, utifrån undervisningen i första hand. Det är alltid lättare att angripa och praktisera ett teoretiskt begrepp om man gör det utifrån ett innehåll. Vår ”Språkgaranti” är ett av våra tydligaste exempel på detta.

Utifrån ett centralt perspektiv kring tolkning och tillämpning av begreppet har vi sedan 1,5 år tillbaka skapat en arbetsgrupp i förvaltningen. Inledningsvis leddes denna av vår lektor Maria Söderling. Nu i veckorna kommer ledningen av den övergå till annan person för att vår lektor på ett mer otvunget sätt ska kunna bevaka sitt perspektiv utifrån sin kompetens på det aktuella ämnet. Vi har inventerat samtliga aktiviteter i vår organisation vilka pekar mot att vi arbetar utifrån en vetenskaplig grund. Detta har samlats på en sida som ännu inte är publicerad externt. För i spåren av denna inventering blev frågan om huruvida det vi gör är hur vi förhåller oss till att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund eller om det faktiskt är att vi operativt arbetar utifrån vetenskaplig grund, och vad är i så fall det?

 

Ge exempel på konkreta aktiviteter på hur er kommun arbetar med skola på vetenskaplig grund.

Förstelärare

Verksamheten i svensk förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillsammans utforskar förstelärarna hur dessa perspektiv genomsyrar våra verksamheter idag och på vilka sätt vi kan använda oss av ett vetenskapligt förhållningssätt på ett medvetet sätt i våra utvecklingsprocesser. Under läsåret 17/18 konkretiserades arbetet på så sätt att lärare i Burlövs kommun systematiskt prövar förändringar av undervisning i syfte att möta barns och elevernas behov (pröva erfarenheter) Undersökningarna kommer alla att kopplas till kommunens arbete med Språkgarantin, men kommer att se olika ut i val av fokus, form och omfattning. På Vårboskolan kommer lärarna exempelvis att undersöka bilden som resurs i lärande i forskningscirklar.

I det här arbetet utgör Forum för förstelärare en resurs för skolorna. Till de gemensamma träffarna har förstelärarna i uppdrag att ta med frågor och erfarenheter från skolornas utvecklingsarbeten. På träffarna fungerar förstelärarna som kritiska vänner till varandra. Dessutom finns det möjlighet att få stöd av extern kompetens när det exempelvis handlar om dokumentation och analys av ett utvecklingsarbete.

Kvalitetsteamet

Vad är fortbildning? Hur arbetar vi mest effektiv för lärarnas professionsutveckling och undervisningsutveckling? Kvalitetsteamet består av 6 skickliga lärare som arbetar för alla våra grundskolor. Arbetet utgår alltid ifrån skolenheternas systematiska kvalitetsarbete, där enheterna identifierar sina utvecklingsområden. Utifrån detta motiverar enheterna sedan behov och önskemål om stärkta resurser i form av en medarbetare från Kvalitetsteamet.

Lärare i teamet arbetar därefter operativt under terminslånga perioder i klassrummen tillsammans med befintlig personal med starkt fokus på det identifierade utvecklingsområdet. Vi tror att den bästa fortbildningen är att arbeta och utforska möjligheter tillsammans i klassrummet. Vi ser också att det ger ett mycket gott resultat hos elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse

Kommundoktorand  – och kan en organisation doktorera?

Burlövs kommun har identifierat barns och elevers literacyutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde. Under de senaste tre åren har Burlövs kommun också arbetat medvetet med att utforska vad det innebär att utbildning ska vila på vetenskaplig grund, bland annat genom att låta kommunens förstelärare använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt när de har undersökt delar av förskolornas och skolornas utvecklingsarbete. Kommunens lektor, Maria Söderling, har sedan hösten 2016 haft i uppdrag att stödja och utmana kommunen i ovanstående frågor.

Från och med den 1/9-2019 till den 31/8-2023 kommer Maria Söderling att vara halvtidsanställd som doktorand på Malmö universitet. Marias forskningsfokus kommer att vara visuell litteracitet och mer specifikt kommer hon att undersöka visuella representationers potential för elevers meningsskapande och lärande samt möjligheter att dela erfarenheter i skolan samt vilken explicit undervisning elever behöver för att kunna använda de visuella teckenvärldarnas resurser och representera sin förståelse med hjälp av visuella representationer. Maria planerar att genomföra sin undersökning i Burlövs kommun i nära samarbete med lärarkollegor och rektorer.

Burlövs mål med ”Kan en kommun doktorera?” är att hitta ett sätt att förvalta satsningar på förskollärare/lärare i forskarutbildning under tiden utbildningarna pågår som innebär:

  • En förstärkning av den satsning på praktiknära forskning som pågår i Sverige inom ramen för ULF-avtalet, genom att pröva former för hur lärares analyser av behov och erfarenheter kan förvaltas i val av fokusområden, teoretiska perspektiv med mera.
  • Att organisationens förståelse för vad det innebär att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 5§ tredje stycket skollagen 2010:800) fördjupas.
  • Att den fördjupade förståelsen för de frågor som står i fokus för avhandlingsarbetet inte enbart sker för förskolläraren/läraren i forskarutbildningen, utan även av andra i organisationen som på olika sätt samverkar med förskolläraren/läraren under utbildningens gång, t ex som medlem i referensgruppen eller i samarbete kring en pilotstudie.
  • Att organisationen ska vilja förvalta resultaten av avhandlingsarbetet

För att uppnå ovanstående kommer Burlövs kommun att på olika sätt initiera processer under Marias doktorandtid, som innebär att kommunens lärare och elever kan gynnas både avseende lärarnas sätt att arbeta med elevers literacyutveckling och deras sätt att låta sin undervisning vila på en vetenskaplig grund. En viktig del av det arbetet kommer att ske i en referensgrupp som påbörjar sitt arbete hösten 2019. Referensgruppens medlemmar kommer inte att vara de samma under hela perioden, utan tillfrågas utifrån behov. Under läsåret 19/20 kommer medlemmarna att vara personer med ledarfunktioner.

Vilka effekter har arbete med skola på vetenskaplig grund gett? Hur främjar detta arbete skolans och förskolans utveckling i er kommun?

Alla aktiviteter som utförs av Kvalitetsteamet har SMARTa mål som följs upp efter en aktivitet är genomfört. Resultaten omfattar bl. a. ökad gymnasiebehörighet i åk 9, ökad studiero, stärkt kollegialt samarbete via ökat ansvarstagande för hela årskurs, förmåga att arbeta mer med begrepp på flera olika sätt. Fler resultat kan hittas på Kvalitetsteamets webbsida.

Bilder: Burlövs kommun & FoU Skola.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare