2022-03-14

Viktigt att skydda skånska vattenskyddsområden

Miljösamverkan Skåne är en samverkansorganisation där Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och de skånska miljöförvaltningarna ingår. Varje år genomför organisationen olika projekt som gemensamt tas fram efter kommunernas behov.

Det senaste avslutade projektet är “Vatten i Skåne” som nu har sammanställts i en rapport. Syftet med projektet var att säkerställa skyddandet av vattenskyddsområden i Skåne, vilket i sin tur även skulle motivera och underlätta för de skånska kommunerna att genomföra tillsyn inom vattenskyddsområden.  

– Dricksvatten är en av de viktigaste frågorna som finns. Vattenskyddsområden bildas för att skydda dricksvattnet från föroreningar och det är kommunerna som ansvarar för en hållbar vattenförsörjning, säger projektledaren Elin Ulander från Skånes Kommuner.  

Tre delar i projektet

Projektet var uppdelat i tre delar: utbildning, informationsmaterial och tillsynskampanj. Delen utbildning innehöll en utbildningsdag med ett femtiotal deltagare där framför allt lagstiftning kring vattenskyddsområden diskuterades. Som informationsmaterial togs det fram två olika broschyrer om vattenskyddsområden. Till tillsynskampanjen gjordes bland annat ett handläggarstöd med tips om hur en tillsyn kan göras samt olika checklistor med frågor som bör ställas vid tillsyn.  

– I Skåne är det 15 kommuner som har vattenskyddsområden och tillsyn gjordes i 11 av dem. Överträdelse av vattenskyddsföreskrifterna konstaterades vid 11 av 51 inspektioner, säger Elin.  

Positiv respons från kommunerna

I checklistan för avfall noterades flest överträdelser. Det kan fungera som en fingervisning på vad som kan vara viktigt att prioritera om kommunerna vill fortsätta vattenskyddstillsynen. Nu hoppas projektarbetsgruppen att även kommuner som ännu inte har utfört tillsyn över sina vattenskyddsområdens skyddsföreskrifter, framöver ska bedriva tillsyn på verksamheter som ligger inom vattenskyddsområden. Allt material kommer även att finnas kvar så att kommuner kan använda det i framtiden.  

– Det var roligt att se kommunernas engagemang och att det var många som ville vara med och göra tillsyn. Vi har också fått väldigt positiv respons från kommunerna efter projektets slut, säger Elin.  

Läs projektrapporten.

Läs mer om Miljösamverkan Skåne.