2022-12-15

Så kartläggs vård och stöd för personer med skadligt bruk och beroende

Sedan 2007 har Skånes Kommuner erbjudit utbildning och metodstöd i Addiction Severity Index (ASI), en standardiserad intervjuform avsedd för bedömning och kartläggning av vård och stöd för personer med skadligt bruk eller beroende. Genom ASI-metoden kan klientens livssituation kartläggas och utgöra ett underlag för kommunens vårdplanering samt för att följa upp resultat.

ASI står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga missbruks- och beroendeproblem. Metoden förvaltas och utvecklas nationellt av Socialstyrelsen och rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Regionalt har Skånes Kommuner ansvaret att implementera metoden ute i kommunerna, bland annat genom att erbjuda grundutbildningar och metodstöd.

– ASI är en personcentrerad metod då stor vikt läggs vid klientens egna bedömningar och skattningar av sitt hjälpbehov. Det finns goda möjligheter att vara delaktig i sin egen utredning och i beslut kring vård och behandling, berättar Elin Cedergren, projektledare och ASI-utbildare på Skånes Kommuner.

Förutom utbildningarna hålls löpande regionala träffar för chefer och kommunernas kontaktpersoner inom beroendeområdet.

– Idag har samtliga 33 kommuner i Skåne tagit fram egna planer för hur just deras kommun ska arbeta med metoden. Det innebär att chefer och medarbetare vet vad som förväntas av varandra, säger Elin.

Arbetet med metoden fortsätter att utvecklas bland de skånska kommunerna. Under 2023 har flera kommuner valt att delta i pilotprojektet ”Att leda med ASI”, som Skånes Kommuner driver tillsammans med Socialstyrelsen. Syftet med pilotprojektet är att stödja en ökad kunskapsutveckling inom beroendeområdet genom användning av ASI-data.

 

Samsjuklighetsutredningen – Från delar till helhet

Delbetänkandet ”Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” publicerades hösten 2021. Utredningen utgår från individer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd och bygger på målbilder framtagna med hjälp av brukare och deras anhöriga kring hur de önskar se sin vård och sitt stöd.

– I stora drag går reformen ut på att ett förändrat huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende, där ansvaret tillfaller regionernas hälso- och sjukvård. Det innebär även att samverkan mellan kommun och region behöver stärkas genom fler integrerade verksamheter, berättar Elin.

För att reformen ska kunna bli verklighet kommer flertalet lagar behöva ses över. Den 8 november 2022 bjöd Skånes Kommuner och Region Skåne därför in till en gemensam chefsdialog för att inleda samtalen. Chefer från de skånska kommunerna representerades från socialtjänsten, beroendevården och socialpsykiatrin och från regionen deltog chefer från psykiatrin, beroendevården, LARO-mottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. Under dagen diskuterades bland annat hur samverkan för målgruppen kan förbättras redan nu och vilka behov av samverkansstrukturer som finns i Skåne.

Här kan du läsa en sammanställning från chefsdialogen kring samsjuklighetsutredningen.